توليدي تک بافت (ماشين چي)

بافت، رنگرزی، چاپ و تکمیل انواع پارچه گرد بافت