تولیدی تک بافت

بافت، رنگرزی، چاپ و تکمیل انواع پارچه گرد بافت